Fresh pasta salad 12oz

Regular price $4.99
Our housemade pasta salad: macaroni di Martino, cherry tomato, fresh basil, mozzarella cheese, extra virgin olive oil